Bel ons 0523-272307 of Afspraak maken

De beste opdrachtgevers vind je bij vechtdal

  • Vechtdal
  • Hamhuis
  • dunnewind
  • ABS
  • vd wal
  • Ark
  • wmr

 Ons logo geeft al aan, dat er sprake is van een 3-hoeksverhouding tussen de opdrachtgever, uitzendkracht en Vechtdal-personeelsdiensten.

Dit schept enkele verplichtingen met ook regelgevingen naar elkaar toe.

De opdrachtgever sluit een overeenkomst met Vechtdal-personeelsdiensten, waarmee zij het ter beschikking stellen van uitzendkrachten regelen. Met deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Vechtdal-personeelsdiensten van toepassing. Vechtdal-personeelsdiensten mag geen medewerkers ter beschikking stellen als niet bekend is, welk werk er verricht dient te worden en onder welke omstandigheden. Tevens dient Vechtdal-personeelsdiensten te weten welke beroepskwalificaties voor het werk nodig zijn. De opdrachtgever dient deze altijd kenbaar te maken aan Vechtdal-personeelsdiensten door dit schriftelijk aan te geven en/of Vechtdal-personeelsdiensten dit ter plekke onder ogen te brengen. Deze informatie moet de werknemer voor aanvang van het werk aangeleverd worden. Tijdens stakingen, uitsluitingen en bezetting mag Vechtdal-personeelsdiensten géén werknemers ter beschikking stellen.

Uitzendkrachten krijgen van Vechtdal-personeelsdiensten altijd een contract met uitzendbeding. Dit houdt in dat een uitzendkracht vrij is om het aangeboden werk te weigeren. Dit kan voorkomen als bijvoorbeeld zwaar werk te veel belastend kan zijn voor de uitzendkracht. Een opdrachtgever kan de aangeboden uitzendkracht ook weigeren, daartoe is geen verplichting. Hij kan om een andere uitzendkracht vragen of de opdracht bij Vechtdal-personeelsdiensten intrekken.

De 3-hoeksverhouding geeft vrijheid voor alle partijen. De opdrachtgever is niets verplicht, Vechtdal-personeelsdiensten is niets verplicht. De uitzendkracht begint met een los dienstverband met Vechtdal-personeelsdiensten en dat betekent dat deze geen recht op werk en loon heeft, hij kan werk weigeren en het werk ook per direct stopzetten. Des te langer een uitzendkracht in dienst is nemen ook zijn/haar rechten op werk en loon toe, wat met zich meebrengt dat werk weigeren minder valt te rechtvaardigen.

 

De opdrachtgever sluit een overeenkomst met Vechtdal-personeelsdiensten, waarbij Vechtdal-personeelsdiensten haar algemene voorwaarden van toepassing verklaart, in het kort houdt dit voor de opdrachtgever het volgende in:

Aansprakelijkheid

De uitzendkracht kan de opdrachtgever aansprakelijk stellen als ware de opdrachtgever zelf de werkgever van de uitzendkracht. De zorg die de werkgever moet nakomen tegenover zijn eigen medewerkers, moet hij ook in acht nemen tegenover de uitzendkracht. Vechtdal-personeelsdienst en heeft de aansprakelijk uitgesloten en verlangt van de opdrachtgever dat deze Vechtdal-personeelsdiensten vrijwaart van eventuele schade die de uitzendkracht lijdt of veroorzaakt. Een opdrachtgever draagt daarom zelf de schade en hij moet de schade die derden lijden vergoeden. Heeft de uitzendkracht niet opzettelijke of bewust roekeloos gehandeld, dan zal de werkgever de schade niet op hem kunnen verhalen. Hoewel de aansprakelijkheid van het Vechtdal-personeelsdiensten (vrijwel) totaal is uitgesloten betekend dit niet dat de opdrachtgever dit bureau nooit aansprakelijk kan stellen. In bijzondere omstandigheden is het onredelijk als de uitzendorganisatie een beroep doet op het uitsluiten van aansprakelijkheid. Hierbij moet echter slechts gedacht worden aan situaties waarbij de uitzendorganisatie zelf ernstig te kort is geschoten in het nakomen van haar verplichtingen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer de uitzendorganisatie een uitzendkracht blijft uitzenden, hoewel deze (meerdere keren) voor diefstal bij opdrachtgevers is aangehouden.

De opdrachtgever is niet verplicht (in bepaalde situaties) een opdracht aan het Vechtdal-personeelsdiensten te geven. Nu hangt het van de inhoud van het contract tussen opdrachtgever en Vechtdal-personeelsdiensten af, of de opdrachtgever een andere uitzendorganisatie mag inschakelen. Op de opdrachtgever rust geen verplichting om de toegewezen uitzendkracht te accepteren. Hij heeft doorgaans ook een grote vrijheid om te bepalen tot wanneer hij de uitzendkracht inleent. Het is echter niet de bedoeling dat de opdrachtgever deze bevoegdheid misbruikt, denk aan de beëindiging die is ingegeven door discriminatie van de uitzendkracht. In dat geval zal de opdrachtgever gehouden zijn om de uitzendkracht een schadevergoeding te betalen.

Is de duur van de opdracht niet vastgelegd, dan geldt er mogelijk een opzeggingstermijn van meerdere dagen als de opdracht enige maanden heeft geduurd. Is de duur van de opdracht wel bepaald, dan is tussentijdse opzegging niet mogelijk als de uitzendkracht naar behoren functioneert. Het beëindigen van de opdracht dient zo spoedig mogelijk aan de uitzendkracht en aan het Vechtdal-personeelsdiensten doorgegeven te worden.

Hoogte van de beloning van de uitzendkracht en gebruik werkbriefjes

De uitzendkracht valt doorgaans onder de cao van Vechtdal-personeelsdiensten, zij volgt de ABU CAO, voor uitzendkrachten. De CAO voor uitzendkrachten biedt gedurende de eerste 26 weken een keuze tussen twee beloningsvormen. Doorgaans wordt de beloningsregeling uit de ABU CAO gedurende de eerste 26 weken toegepast en na 26 weken de opdrachtgeversbeloning. Er kan echter ook gekozen worden om vanaf dag één de opdrachtgeversbeloning toe te passen. In de CAO staat een limitatieve opsomming van de elementen die dan worden overgenomen van de opdrachtgever. Voor alle overige arbeidsvoorwaarden blijven de bepalingen uit de ABU CAO gelden.

Opdrachtgevers kunnen er daarnaast voor kiezen om de opdrachtgeversbeloning vanaf dag één verplicht te laten stellen. Dan is er dus geen keuze meer tussen ABU beloning en opdrachtgeversbeloning. Hiervoor moeten de partijen bij de CAO van de opdrachtgever een vakkrachtenmelding doen bij de beloningscommissie van de ABU CAO. Wordt deze vakkrachtenmelding goed gekeurd door de beloningscommissie van de ABU CAO dan worden Vechtdal-personeelsdiensten daarmee verplicht gesteld om vanaf dag één de opdrachtgeversbeloning toe te passen.

Deze CAO kan voor niet aangesloten uitzendorganisaties gelden, wanneer de CAO-bepalingen algemeen verbindend zijn verklaard. De CAO voor uitzendkrachten 2012 – 2017 is algemeen verbindend verklaard tot 4 november 2017. Dit betekent dat alle uitzendkrachten die in Nederland werken, recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden volgens deze CAO, tenzij de NBBU CAO van toepassing is.

De opdrachtgever ondertekent de werkbriefjes (tijdverantwoordingsformulier) waarop de door de uitzendkracht gewerkte uren staan, inclusief toeslag- en overwerkuren. Deze briefjes (tijdverantwoording) zijn de basis voor de urenregistratie en uiteindelijk de vergoeding die de opdrachtgever aan de uitzendorganisatie moet betalen. Dat is meer dan het uurloon van de uitzendkracht. Het uurloon van de uitzendkracht is afhankelijk van zijn werk en de arbeidsomstandigheden. Blijkt later dat de indeling van het werk in de loonschalen te hoog is, dan blijft deze toch gelden. De indeling wordt wel verhoogd, wanneer later komt vast te staan dat die indeling te laag is geweest.

Vechtdal-personeelsdiensten ontvangt van de inlener een vergoeding voor het werk van de uitzendkracht (loon en andere vergoedingen), als ook een vergoeding voor de diensten van Vechtdal-personeelsdiensten, als ook een vergoeding voor de diensten van het uitzendbureau zelf (kosten en commissie). De diensten van Vechtdal-personeelsdiensten zelf zijn het regelen van de (loon)administratie en het zorgen voor geschikte uitzendkrachten. Vechtdal-personeelsdiensten neemt formeel de positie van werkgever in, die naast het betalen van loon aan de uitzendkracht, ook inhoudingsplichtig is en dus belasting en premies moet inhouden en afdragen. Bovendien wordt het werven, selecteren en mogelijk ook het begeleiden en opleiden van arbeidskrachten overgenomen.

Uitzendbureaus dragen in beginsel collectief de werknemerspremies, of de uitzendsector zorgt dat er voldoende geld bijeengebracht wordt waarmee uitkeringen betaald kunnen worden. Wordt een uitzendkracht ziek terwijl hij wordt uitgeleend, dan brengt dat doorgaans het einde van die opdracht met zich mee. Het contract van de uitzendkracht met een los dienstverband (fase A met uitzendbeding) eindigt direct. De uitzendorganisatie meldt de uitzendkracht ziek, waarna hij ziekengeld krijgt. Eindigt de arbeidsovereenkomst van de uitzendkracht echter niet bij het einde van een opdracht (bij ziekte), dan is de werkgever gehouden het loon door te betalen zelf (kosten en commissie). De diensten van Vechtdal-personeelsdiensten ontvangt van de opdrachtgever een vergoeding voor het werk van de uitzendkracht (loon en andere vergoedingen), als ook een vergoeding voor de diensten van het uitzendbureau zelf (kosten en commissie). De diensten van Vechtdal-personeelsdiensten zelf zijn het regelen van de (loon)administratie en het zorgen voor geschikte uitzendkrachten. De inlener neemt formeel de positie van werkgever in, die naast het betalen van loon aan de uitzendkracht, ook inhoudingsplichtig is en dus belasting en premies moet inhouden en afdragen. Bovendien wordt het werven, selecteren en mogelijk ook het begeleiden en opleiden van arbeidskrachten overgenomen.

Inschrijving

Door inschrijving bij Vechtdal-personeelsdiensten verklaart een aspirant-uitzendkracht zich bereid om bepaalde werkzaamheden te doen. Daarbij wordt overeengekomen voor welk werk (welke functies), tegen welk salaris en voor welke tijd per week hij beschikbaar is. Het is de bedoeling de aspirant-uitzendkracht voor passend werkzaamheden in te zetten bij opdrachtgevers, wanneer deze opdrachten binnenkomen. De aspirant-uitzendkracht is echter niet verplicht om het aangeboden werk uit te voeren, terwijl Vechtdal-personeelsdiensten niet verplicht is om werk aan te bieden, ook al is er passend werk beschikbaar. Bij de inschrijving worden de voorwaarden voor uitzending overeengekomen.

Zoals hieronder wordt uitgewerkt, telt bij het fasesysteem ook de tijd mee dat een uitzendkracht al eerder hetzelfde werk voor dezelfde opdrachtgever (inlener) heeft uitgevoerd. Daarmee is het voor Vechtdal-personeelsdiensten van belang te weten wat het arbeidsverleden van de uitzendkracht is. Anders kan later blijken dat de uitzendkracht bepaalde rechten heeft, waarmee Vechtdal-personeelsdiensten nog geen rekening hield. Dat Vechtdal-personeelsdiensten het nodige wil weten speelt bij de inschrijving, maar ook op het moment dat Vechtdal-personeelsdiensten een opdracht krijgt en de uitzendkracht wil uitlenen bij een opdrachtgever. Na de inschrijving kan er nog veel veranderen in het werk dat de uitzendkracht heeft gedaan, bijvoorbeeld door werk voor andere uitzendbureaus waar hij zich eveneens heeft ingeschreven. Informeert de uitzendkracht Vechtdal-personeelsdiensten niet volledig op diens verzoek, dan bepaalt de cao dat bij dit verwijtbaar handelen, het verzwegen werk niet meetelt.

De (duur van de) arbeidsovereenkomst

Een uitzendkracht is over de periode dat hij werkt, werkzaam op grond van een arbeidsovereenkomst, die de uitzendkracht met Vechtdal-personeelsdiensten sluit. Vechtdal-personeelsdiensten is de werkgever, hoewel de uitzendkracht feitelijk werkzaam wordt voor een derde, namelijk de opdrachtgever die de uitzendkracht inleent. De duur van de arbeidsovereenkomst is voor losse uitzendkrachten (fase A) afhankelijk van de duur van de opdracht. De arbeidsovereenkomst eindigt namelijk wanneer de opdracht eindigt. Het inlenen eindigt bijvoorbeeld als er geen werk meer is, als er problemen zijn met de uitzendkracht, dan wel wanneer hij ziek wordt of ergens anders gaat werken.

Van een los dienstverband (fase A) tot een contract voor bepaalde tijd (fase B) of zelfs onbepaalde tijd (fase C)

Voor uitzendkrachten geldt in beginsel de ABU CAO, welke algemeen verbindend is verklaard tot 4 november 2017. Het fasesysteem in deze ABU CAO houdt in dat een uitzendkracht werkzaam is in fase A, B of uiteindelijk C. In dit fasesysteem zullen de rechten van uitzendkrachten toenemen naarmate zij in een hogere fase terechtkomen. Daarmee wijkt de regeling af van de wettelijke regeling, waarbij voor uitzendkrachten vergelijkbare rechten gelden na 26 weken uitzendwerk.

Hieronder wordt ingegaan op de verschillende fases:

Fase A. 78 arbeidsweken

De uitzendkracht kan in fase A totaal 78 weken voor Vechtdal-personeelsdiensten werken. Iedere week dat de uitzendkracht heeft gewerkt voor Vechtdal-personeelsdiensten wordt opgeteld, totdat hij op die 78 weken komt.

In fase A geldt dat als de uitzendkracht over een periode van 26 weken of langer niet voor een uitzendbureau heeft gewerkt, dat er dan opnieuw met de telling wordt begonnen. Bij kortere onderbrekingen wordt er na de onderbreking verder geteld.

Vechtdal-personeelsdiensten zal bij het intakegesprek en voor (iedere) uitlening van de uitzendkracht precies willen weten voor wie hij heeft gewerkt, evenals om wat voor werkzaamheden het ging. Bij de berekening binnen de uitzendfasen tellen namelijk ook de weken en contracten mee dat de medewerker (nog) niet werkt voor Vechtdal-personeelsdiensten, maar wel hetzelfde werk voor dezelfde organisatie (dezelfde inlener) heeft uitgevoerd. Het gaat daarbij om hetzelfde werk, vaak op dezelfde plaats en binnen dezelfde omstandigheden, maar dan direct in dienst van die organisatie zelf of in dienst van een ander uitzendbureau. Met deze regeling wordt ontduiking van de wet voorkomen, bijvoorbeeld wanneer de uitzendkracht afwisselend werkt voor Vechtdal-personeelsdiensten zelf en vervolgens direct voor een organisatie of via een ander uitzendbureau wordt ingeschakeld.

In fase A worden alleen de gewerkte uren uitbetaald. Tijdens ziekte van de uitzendkracht met een uitzendbeding heeft het Vechtdal-personeelsdiensten geen loon doorbetalingsverplichting. De uitzendkracht met een fase A overeenkomst met uitzendbeding krijgt een Ziektewet uitkering van het UWV als de uitzendkracht zijn arbeid niet kan verrichten door ziekte. Als de uitzendkracht weer beter is dan dient hij dit door te geven aan HK Vechtdal-personeelsdiensten. (zie contactgegevens)

De uitzendkracht werkt in fase A bij Vechtdal-personeelsdiensten op basis van een overeenkomst met een uitzendbeding. Het uitzendbeding houdt in dat het contract eindigt wanneer de opdrachtgever geen werk meer heeft voor de uitzendkracht. Tevens eindigt het contract door ziekte van de uitzendkracht. Als de uitzendkracht langer dan 12 weken werkzaam is voor de opdrachtgever en deze heeft geen werk meer voor de uitzendkracht zal de opdrachtgever dit tijdig moeten doorgegeven. Vechtdal-personeels-diensten dient na 12 weken de uitzendkracht vooraf van onvoldoende werk op de hoogte stellen afhankelijk van de duur van de uitzending. De aanzegtermijn voor het Vechtdal-personeelsdiensten is:

Duur terbeschikkingstelling in gewerkte weken Aanzegtermijn in kalenderdagen

Duur terbeschikkingstelling in gewerkte weken

Aanzegtermijn in kalenderdagen

0 tot 12 weken

0

12 tot 26 weken

5

26 tot 52 weken

10

52 tot en met 78 weken

14

Heeft de opdrachtgever c.q. Vechtdal-personeelsdiensten zich niet gehouden aan de aanzegtermijn, dan heeft de uitzendkracht over die dagen dat hij niet werkt, wel recht op loon. De uitzendkracht dient zich dan wel beschikbaar te stellen voor werk.

Voor de uitzendkracht geldt dat met het contract uitzendbeding, de uitzendkracht de overeenkomst tussentijds onverwijld kan opzeggen. De uitzendkracht is verplicht de tussentijdse beëindiging uiterlijk een werkdag voor de beëindiging te melden aan de Vechtdal-personeelsdiensten, zodat deze voor vervanging kan zorgen voor de opdrachtgever.

In fase A worden alleen de gewerkte uren uitbetaald. Tijdens ziekte van de uitzendkracht met een uitzendbeding heeft het uitzendbureau geen loon doorbetalingsverplichting. De uitzendkracht met een fase A overeenkomst met uitzendbeding krijgt een Ziektewet uitkering van het UWV als de uitzendkracht zijn arbeid niet kan verrichten door ziekte. Als de uitzendkracht weer beter is dan dient hij dit door te geven aan het UWV.

De uitzendkracht bouwt verlofrechten op per gewerkt uur. Deze verlofrechten worden door Vechtdal-personeelsdiensten direct uitbetaald tezamen met het salaris.

Als de uitzendkracht 78 weken werkzaam is geweest voor één uitzendbureau heeft de uitzendkracht fase A doorlopen.


Nieuwste vacatures

Alle vacatures

Wacht niet langer en kom snel langs!

Maak afspraak